Zadzwoń teraz:

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest dokumentem sporządzanym w celu potwierdzenia tej transakcji. Zabezpiecza on interesy obu stron, więc zarówno sprzedający pojazd, jak i kupujący powinni zadbać, by zawierała ona niezbędne elementy zgodnie z wytycznymi kodeksu cywilnego, które nadają jej moc prawną i uwzględniają specyfikę danej transakcji.

Stronami umowy kupna-sprzedaży samochodu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, spółki itd.). Niezwykle ważne jest, by zostały one w umowie precyzyjnie zidentyfikowane, tzn. by podane zostały zgodne z prawdą dane zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Umowa kupna sprzedaży auta może okazać się nieważna, np. w przypadku niewłaściwej reprezentacji stron w przypadku osób prawnych.

Podpisując umowę kupna-sprzedaży samochodu, Sprzedający zobowiązuje się przenieść własność swego pojazdu na Kupującego i wydać przedmiot umowy w określonym terminie. Kupujący zobowiązuje się zaś uiścić za niego ustaloną zapłatę podaną w umowie.

Teoretycznie, osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę kupna-sprzedaży ustnie (dla przedsiębiorcy stanowi ona dowód zakupu i dokument księgowy), jednak forma pisemna jest niezbędna, by okazać umowę w wydziale komunikacji i urzędzie skarbowym, przydaje się też w razie dochodzenia roszczeń zarówno przez kupującego, jak i sprzedającego. Umowa nie musi być sporządzona w formie drukowanej, może być spisana odręcznie, jednak koniecznie w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Umowa kupna sprzedaży samochodu – niezbędne elementy

Pamiętajmy, że im więcej precyzyjnych informacji zawiera umowa kupna-sprzedaży samochodu, tym bardziej chronione są obie jej strony. Dokument ten powinien zawierać takie dane jak:

 • datę i miejsce zawarcia umowy – to istotne, ponieważ ta data wpływa na termin rejestracji samochodu i ma związek z jego ubezpieczeniem;
 • dokładne dane identyfikacyjne Sprzedającego oraz Kupującego – adres zameldowania lub zamieszkania, nr dokumentu tożsamości oraz PESEL;
 • upoważnienie ze strony właściciela pojazdu do dokonania w jego imieniu sprzedaży, jeśli umowę podpisuje jego krewny;
 • precyzyjny opis przedmiotu transakcji, zawierający takie dane nt. samochodu jak:
  • – marka,
  • – rok produkcji,
  • – numer nadwozia,
  • – numer silnika,
  • – numer rejestracyjny,
  • – numer karty pojazdu,
  • – aktualny przebieg,
  • – kolor.
 • cenę sprzedaży samochodu, podaną zarówno liczbowo, jak i słownie;
 • informację o sposobie rozliczenia: czy jest to przelew (czy został wykonany, a jeśli nie, to do kiedy powinien) czy też sprzedawca kwituje odbiór gotówki;
 • oświadczenie Kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu;
 • deklaracja właściciela o braku obciążeń finansowych i prawnych pojazdu i braku toczących się postępowań w związku z nim;
 • precyzyjny termin przekazania samochodu Kupującemu;
 • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy;
 • podpisy obu stron.

Jeżeli po którejś ze stron umowy kupna-sprzedaży auta występuje więcej niż jedna osoba, umowę powinni podpisać wszyscy uczestnicy, chyba że np. jedna z osób ma upoważnienie współwłaściciela do podpisania umowy w jego imieniu. Podpisy stron nie muszą być czytelne.

Zalecane zapisy w umowie

 1. Pamiętajmy, że oświadczenie kupującego o zapoznaniu się ze stanem pojazdu absolutnie nie wyklucza odpowiedzialności sprzedającego za wady specjalnie ukryte. Jeśli umowa kupna samochodu będzie zawierała zapis o wykluczeniu od odpowiedzialności z tytuły rękojmi, kupujący nie będzie mógł dochodzić roszczeń za inne poważne wady.
 2. Jeśli jest się Kupującym, warto podać też informację o sposobie oględzin auta (w warsztacie czy tylko na podwórku) oraz o tym, czy była dokonana jazda próbna. Przydatnym dokumentem jest też deklaracja właściciela auta o autentyczności podanego przebiegu pojazdu.
 3. Deklaracja właściciela o braku obciążeń finansowych i prawnych pojazdu chroni Kupującego przed sytuacją, gdy auto brało udział w wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub stanowi zastaw kredytu. Równie ważne jest podanie realnej ceny pojazdu, a nie zaniżonej – w razie roszczeń ze strony Kupującego będzie on mógł domagać się zwrotu takiej sumy, jaka została podana w umowie.
 4. Termin przekazania auta kupującemu jest bardzo ważny – warto go podać nawet co do godziny. Aby uniknąć kłopotów, warto podać rzeczywistą datę sprzedaży auta, a wydania dokonać w jak najkrótszym okresie tuż po otrzymaniu pełnej kwoty ze sprzedaży. Kupujący nigdy nie powinien zgodzić się np. na podanie w umowie wstecznej daty transakcji, bo nie ma pewności, do czego auto było wykorzystywane. Również data sprzedaży podana naprzód jest dla kupującego niebezpieczna – sprzedający może np. posądzić go o kradzież auta.
 5. Podpisanie umowy kupna-sprzedaży pojazdu zobowiązuje zarówno Kupującego, jak i Sprzedającego do obliczenia i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, wynoszącego 2% rynkowej wartości pojazdu. Najczęściej podatek opłaca Kupujący, ale zgodnie z ustawą mogą nim zostać obciążone obie strony lub tylko sprzedający. Dlatego należy na umowie zaznaczyć, kto ma ten podatek opłacić.

Umowa kupna sprzedaży auta – niezbędne dokumenty i czynności

Przenosząc własność samochodu, a więc wydając Kupującemu auto wraz z kluczami do pojazdu, Sprzedający powinien wydać Kupującemu dokumenty takie jak:

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz potwierdzenie jego zapłaty.

Jeżeli auto zostało sprowadzone z zagranicy, Sprzedający powinien przekazać Kupującemu  potwierdzenia uiszczenia wszelkich obowiązkowych opłat, w tym:

 • opłaty recyklingowej,
 • opłat celnych,
 • należnych podatków (akcyza).

Warto pamiętać, by Kupujący pokwitował odbiór auta wraz z listą przekazanych dokumentów. Pamiętajmy, aby zachować i przechowywać swój egzemplarz umowy nawet po wydaniu auta – przyda się, gdy np. zostaniemy obciążeni mandatem przez służby fotoradarowe.

Po sprzedaży samochodu należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji. Zaświadczenie otrzymamy bez żadnych opłat, warto go również przechowywać. Przydaje się w przypadku, gdy np. ktoś na nasze nazwisko wykupił polisę OC i dokonał sprzedanym przez nas samochodem szkody na mieniu lub zdrowiu osoby trzeciej. Dzięki umowie i zaświadczeniu będziemy mogli uniknąć kłopotów.

Dowód opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych należy przechowywać przez 5 lat (obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku, w którym należało go opłacić).

A co z polisą OC?

Sprzedający auto po spisaniu umowy kupna-sprzedaży ma obowiązek przekazać nabywcy aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, a w ciągu 30 dni poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. Jeśli tego nie zrobi, nadal będzie traktowany przez ubezpieczyciela jako właściciel auta, co w razie wypadku może mieć poważne konsekwencje.

Sprzedający może też ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia komunikacyjnego tylko w przypadku wypowiedzenia przez nabywcę umowy OC w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu.

Nabywca może, ale nie musi rezygnować z polisy poprzedniego właściciela – jest to jego osobisty wybór. W praktyce jednak często Sprzedający od razu przy podpisywaniu umowy kupna samochodu podsuwa Kupującemu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

Pamiętajmy, że kupujący może kontynuować ubezpieczenie, ubezpieczyciel ma jednak prawo dokonania ponownej kalkulacji należnej składki od dnia zakupu pojazdu, uwzględniając dotychczasowe zniżki i zwyżki kupującego. Udając się do przedstawiciela ubezpieczyciela, należy wziąć ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty i zaświadczenia: umowę k-s bądź fakturę, zaświadczenie o zniżkach OC (ewentualnie naszą ostatnią polisę OC), prawo jazdy, dowód osobisty itp.

Jeśli kupujący auto zdecyduje, że chce wypowiedzieć kontynuowaną umowę, musi złożyć wypowiedzenie zgodnie z art. 28 ustawy, czyli najpóźniej w przedostatnim dniu trwania umowy (przykład: okres ubezpieczenia: od 24.11.20010 do 23.11.2011, wypowiedzenie do ubezpieczyciela musi dotrzeć najpóźniej 22.11.2011r.).

Jeśli zbywca nie opłacił drugiej raty za ubezpieczenie, a termin ten przypada już po spisaniu umowy kupna-sprzedaży, ratę powinien opłacić nabywca, natomiast jeśli termin drugiej raty upłynął przed spisaniem umowy k-s, zbywca musi opłacić składkę – proporcjonalnie do wykorzystanego okresu ochrony. Taka procedura obowiązuje u większości ubezpieczycieli.

Umowa kupna sprzedaży samochodu wzór – gdzie go szukać?

Osoby, które chcą skorzystać z gotowych wzorów umów, mogą wpisać w wyszukiwarkę internetową frazę: umowa kupna sprzedaży samochodu wzór, a jeśli zależy im na formie edytowalnej – frazę umowa kupna sprzedaży samochodu doc. Warto korzystać z fachowych źródeł – serwisów prawnych, ubezpieczeniowych lub motoryzacyjnych.

Pamiętajmy jednak, że treść umowy kupna-sprzedaży samochodu możemy modyfikować, dostosowując ją do naszych potrzeb. Dlatego warto – po zaznajomieniu się z tym artykułem – uzupełnić ją o dodatkowe elementy, dzięki którym możemy uniknąć poważnych kłopotów. Jeśli mamy znajomego prawnika, warto pokazać mu treść umowy – być może wniesie kilka cennych uwag. Jeśli zaś jesteśmy kupującym, koniecznie i bezwzględnie czytajmy zapisy umowy od deski do deski, aby nie kupić kota… przepraszam auta w worku.

Nie znalazłeś dla siebie odpowiedniego ubezpieczenia?

Pozwól nam na indywidualny dobór polisy do Twoich potrzeb. Pomogą Ci nasi eksperci!